Výroky

Zde se nachází citáty, které jsem různě postahoval z netu a opsal z časopisů. Snad Vám pomůžou pochopit co vlastně Bob chtěl a za co bojoval... Pokud někdo máte další citáty a chtěli byste se o ně podělit s ostatními, dejte prosím vědět.

"Rastaman vibrations gonna cover the earth! Like the water cover the sea!"
"Rastaman vibrations pokryjou zemi! Tak jako voda pokrývá moře!"

What does rasta mean? "Righteousness."
Co znamená rasta? "Spravedlnost.

"The only truth is Rastafari."
"Jediná pravda je Rastafari."

"Me can't tell you how me know Rastafari. It is pure vision."
"Nemůžu ti říct co je pro mě Rastafari. Je to čistá vize."

"Rastafari not a culture, it's a reality."
"Rastafari není kultura, to je realita."

"I pledged to work for righteousness. God's given me inspiration. God's the boss, he tell me what to do."
"Slíbil jsem že budu bojovat pro spravedlnost. Bůh mi dává inspiraci. Bůh je šéf, říká mi co mám dělat."

"Man can't do without God. Just like you're thirsty, you have to drink water. You just can't go without God."
"Člověk nemůže být bez Boha. Jako když máš žízeň, potřebuješ pít vodu. Prostě nemůžeš jít bez Boha"

Do you have a record contract? "I have a recording agreement." What's the difference? "One is an agreement and one is a contract!"
Máš nahrávací kontrakt? "Mám nahrávací dohodu." Jaký je mezi tím rozdíl? "Jedno je dohoda a jedno kontrakt!"

"I am a man who deals by ear."

"Me never believe in marriage that much... marriage is a trap to control me; woman is a coward. Man strong."
"Já nikdy moc nevěřil na manželství... manželství je past jak mě kontrolovat; žena je zbabělec. Muž silný."

Do you admire any woman? "Dat woman in America... Angela Davis. A woman like that who defends something; me can appreciate that."
Obdivoval jsi někdy nějakou ženu? "Tu ženu v Americe... Angelu Davis. Žena jako tahle která něco obhajuje, ocenil bych to."

How much do you smoke? "Plenty..."
Jak moc kouříš? "Hojně..."

"When You smoke herb it reveals you to yourself. All the wickedness you do is revealed by the herb - it's you conscience and gives you an honest picture of yourself."
"Když kouříš Bylinu, odhalí ti tebe samého. Všechno zlo které děláš bylina odkryje - je to tvoje svědomí a dá ti čestný obrázek tebe samotného."

You smoke herb in Zimbabwe? "Yeh, One night we go to a soldier place and a guerilla call out to me and give me a touch of something... and that was it. No wonder they won the war! Tell ya boy, dem mon smoke some god herb mon! Dem tell me they smoke that herb and feel brave. Them tell me it make them... invisible."
Kouříš trávu v Zimbabwe? "Jo, jednu noc jsme šli do vojenského prostoru a nějaký partyzán mě zavolal a dal mi trochu něčeho... a to bylo ono. Žádný div že tu válku vyhráli! Pověz těm chlápkům že kouří zatraceně dobrou trávu. Řekli mi že ji kouří a pak se cítí stateční. Řekli mi že je dělá... neviditelnými."

"The authorities tell you that you mustn't smoke herb because it's bad for you. Yet if they catch you at it they'll carry you off to prison. I think it's better to be smoking herb out here free then being in prison."
"Autority ti říkají že nesmíš kouřit trávu protože je to pro tebe špatné. Přesto když tě při tom chytí tak tě zavřou do věznice. Myslím že je pro tebe lepší kouřit trávu a být na svobodě než být ve věznici."

"Here come a man like me saying 'Don't vote!' Rasta no vote."
"Tady přichází muž který jako já říká 'Nevolte!' Rasta žádný hlas!"

"Politics no interest me. Dem devil business"...."Dem a play with peoples minds. Never play with peoples minds"
"Politici mě nezajímají. Jsou ďábelskej byznys."..."Hrají si s myslí lidí. Nikdy si nehrejte s myslí lidí!"

"I want to say 'I Shot The Police' but the government would have made a fuss so I said 'I Shot The Sheriff' instead...but it's the same idea: justice."
"Chtěl jsem říct 'Zastřelil jsem policajta' ale vláda by měla co obskakovat tak jsem místo toho řekl 'Zastřelil jsem šerifa'... ale význam je pokaždé stejný: justice.

Me only have one ambition, y'know. I only have one thing I really like to see happen. I like to see mankind live together - black, white, Chinese, everyone - that's all.
Mám jenom jednu ambici,'víš co. Mám jenom jednu věc kterou bych chtěl vidět jak se stane. Chtěl bych vidět lidi žít pohromadě - černé, bílé, Číňany, každého - to je všechno."

"I don't come to bow. I come to conquer."
"Nepřišel jsem se klanět. Přišel jsem podrobovat."

The first thing you must know about me is that I always stand what I stand for. Good? The second thing you must know about yourself listening to me is that words are tricky. So when you know what me a stand for, when me explain a thing to you, you must never try to look 'pon it in a different way from what me a stand for.

"Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally discredited and abandoned... WAR! So that is prophecy, and everyone know that is truth. And it came out of the mouth of Rastafari."
"Dokud je filosofie která vidí rasu za nařazenou a jinou za nižší zcela zdiskreditovanou a opomíjenou... VÁLKA! To je poselství, a každý ví že je to pravda. A vzešlo to z úst Rastafari."

"People want to listen to a message, word from Jah. This could be passed through me or anybody. I am not a leader. Messenger. The words of the songs, not the person, is what attracts people."
"Lidé chtějí poslouchat zprávu, slovo od Jaha. To může jít zkrze mě nebo kohokoli. Nejsem vůdce. Posel. Slova písní, ne osoba, je to co lidi přitahuje."

Life is one big road with lots of signs. So when you riding through the ruts, don't complicate your mind. Flee from hate, mischief and jealousy. Don't bury your thoughts, put your vision to reality . Wake Up and Live!

Life and Jah are one in the same. Jah is the gift of existence. I am in some way eternal, I will never be duplicated. The sigularity of every man and woman is Jah's gift. What we struggle to make of it is our sole gift to Jah. The process of what that struggle becomes, in time, the Truth.

"Don't gain the world and loose your soul cos wisdom is better than silver and gold"

"When the race gets hard to run. It means you just can't take the pace."

"I love the development of our music. How we've tried to develop, y' know? It grows. That's why every day people come forward with new songs. Music goes on forever."

Just can't live that negative way... make way for the positive day!

"If you get down and quarell everyday, you're saying prayers to the devil, I say."

"I don't stand for the black man's side, I don' t stand for the white man's side. I stand for God's side."

"Unity is the world's key, and racial harmony. Until the white man stops calling himself white and the black man stops calling himself black, we will not see it. All the people on earth are just one family. Life...it's life we deal with. No death. He that sees the light and knows the light shall live.When the time comes, people will seek the truth in all things. They get it when they are ready to hear it. Man can't do without God. Just like you thirsty, you have to drink water. You just can't do without God. I pledged to work for righteousness. God's given me inspiration. So me personally as a man is nothin' without the inspiration of Jah."